News - Events

TEAM BUILDING YEAR 2023

กรรมการผู้จัดการจัดให้มีกิจกรรม TEAM BUILING เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ