News - Events

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คาสสิน่า จำกัด ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล พระตำหนักสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี