News - Events

งานพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย

โครงการความร่วมมือฯ พัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) สัญญา 4 - 4 : ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย